Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Lista zawodników (PDF)

 

REGULAMIN

PIŁKARSKIEJ LIGI

Football Arena Business League

 

§1

Warunki Uczestnictwa

1. Rozgrywki organizowane i prowadzone są przez Justynę Wawrzołę i Bartosza Ławę prowadzących działalność gospodarczą jako: Football Arena Justyna Wawrzoła, Bartosz Ława s.c., Al. Wojska Polskiego 246, 71-256 Szczecin w dalszej części zwanymi Organizatorem Rozgrywek lub Football Arena.


2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:

a) wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie www.liga.footballarena.pl należy złożyć w formie papierowej w naszym obiekcie lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) dokonanie opłaty za rozgrywki w wysokości 2 999,00 zł netto, tj. 3688,77 zł brutto, najpóźniej 6 tygodni po rozpoczęciu rozgrywek. Wpłat należy dokonywać na konto: 89 1050 1559 1000 0091 4750 5177.

3. Zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem regulaminu Piłkarskiej Ligi Football Arena Business League.

§2

Zespoły i Zawodnicy

1. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn zgłoszonych do danego sezonu i będzie ogłoszony przed startem każdego z nich. System rozgrywek ustala organizator.

W sezonie zima 2018/2019 system rozgrywek polega na:

a) rozgrywkach ligowych w których bierze udział 10 drużyn w każdej z lig – rozgrywki odbędą się w systemie każdy z każdym;

2. Rozgrywki odbywają się sezonowo, w sezonie jesień (od października do marca następnego roku), oraz w sezonie zima od marca do września (z wyłączeniem okresu 01.07 - 15.08)

3. Każda drużyna musi posiadać swojego reprezentanta (kierownika), który:

a) zgłasza i wycofuje drużynę z rozgrywek;

b) odpowiada za kontakt z Organizatorem w związku ze sprawami dotyczącymi jego drużyny;

c) odpowiada za zachowanie się drużyny przed, podczas jak i po meczu;

d) odpowiada za niedopuszczenie do gry zawodników w swoim zespole do tego nieuprawnionych;

e) odpowiada za kontrolę zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w rozgrywkach;

f) odpowiada za zapoznania wszystkich zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem.

g) zobowiązany jest przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczyć Organizatorowi podpisane przez każdego zawodnika  oświadczenie zawodnika (załącznik nr 3 do regulaminu). Zawodnicy których oświadczenia nie będą podpisane nie zostaną dopuszczeni do udziału w rozgrywkach.  

h) zobowiązany jest do sprawdzenia protokołu meczowego przed spotkaniem (dostępny w kawiarence na obiekcie) i uzupełnienie numerów z jakimi wystąpią zawodnicy


4. Zawodnik może być zgłoszony do dwóch zespołów, pod warunkiem, że są to zespoły z nie najwyższej ligi. Dopuszcza się zmianę drużyny tylko w sytuacji wyjątkowej (np. wycofanie się dotychczasowej drużyny zawodnika). Zmiana drużyny następuje na pisemną prośbę zainteresowanego, którego pismo jest rozpatrzone przez Organizatora w przeciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do rozgrywek tylko po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

6. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach z numerami na plecach (od 1 do 99) przy czym drużynom, które nie posiadają jednolitych, ponumerowanych strojów Organizator na czas meczu wypożycza znaczniki.

7. W sytuacji gdy choćby jeden zawodnik zdecydował się na grę w znaczniku, reszta drużyny również jest zobowiązana do nałożenia znaczników. Sędzia ma prawo, pod groźbą walkowera, nie dopuścić do meczu drużyny, która nie godzi się na założenie znaczników lub, która przystępuje do rozgrywek bez znaczników i bez jednakowego stroju.

8. Zawodnik nie może posiadać jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla niego oraz innych uczestników meczu (zegarki, kolczyki, naszyjniki itp.). Gra w okularach korekcyjnych, odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność zainteresowanego zawodnika.

9. Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym -  buty sportowe na płaskiej podeszwie (halówki) lub turfy. Zabrania się grania w obuwiu mającym jakiekolwiek elementy metalowe, lankach czy korkach typu AG.

10. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownik. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo poprosić kierownika zespołu o podjęcie stosownych czynności. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zespół, którego kibice zakłócają spokój rozgrywek.

11. Kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu  obiektu na którym są rozgrywane mecze.

12. Przełożenie terminu rozegrania spotkania jest możliwe tylko za zgodą Organizatora. Zespół występujący o zmianę terminu meczu musi zwrócić się o to do Organizatora przynajmniej tydzień przed pierwotnym terminem jego rozegrania. Wnioski, złożone z naruszeniem ww. terminu mogą pozostać bez rozpoznania.

13. Przełożenie terminu meczu następuje na wniosek danej drużyny tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

14. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

a) braku przewidzianej regulaminem wpłaty;

b) wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie lub po meczu;

c) notorycznego łamania postanowień regulaminu Piłkarskiej Ligi Football Arena Business League;

d) trzykrotnego niestawienia się na spotkanie.

15. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Organizatora.

16. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty, z zastrzeżeniem pkt. 16.

17. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, organizator ma prawo zastąpić ją innym zespołem będącym na liście rezerwowej. W takim przypadku organizator ustala w zespołem wstępującym kwotę za uczestnictwo w rozgrywkach, która to kwota zostanie zwrócona zespołowi, który wycofał się z rozgrywek.

18. Drużyna, która awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej, a nie będzie chciała przystąpić do rozgrywek w nowej, wyższej lidze zostanie może zostać wykluczona z rozgrywek. Zachowanie takie uznawane jest jako celowe wprowadzanie w błąd Organizatora oraz uczestników Piłkarskiej Ligi Football Arena Business League i nie będzie tolerowane.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.

20. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego zawodów:

a) W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem -1 punkt i wynikiem 0:5;

b) Organizator względnie sędzia zawodów ma prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy i po zakończonym spotkaniu;

c) Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia tożsamości zawodników rywali do Organizatora lub sędziego przed meczem lub w trakcie jego trwania za pośrednictwem kapitana. Wszelkie prośby co do sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej zgłoszone po zakończonym spotkaniu nie będą przyjmowane;

d) Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowody tożsamości zawodników występujących w danym meczu najpóźniej 15 minut po zakończeniu spotkania. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką Organizatora i w obecności obu kapitanów drużyn.

21. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

22. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i ryzyko, każdy z zawodników powinien we własnym zakresie wykonać badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach. Przystępując do rozgrywek zawodnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala jemu na wzięcie udziału w rozgrywkach.  

23. W każdej drużynie do rozgrywek może być zgłoszonych maksymalnie 20 zawodników (tylko oni mogą brać udział w meczu) przy czym na boisku przebywa 4 zawodników z pola oraz bramkarz. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony drużyna, w której gra ukarana zostaje walkowerem (-1 punkt) i 0:5 w bramkach.

24. Zawodników można zgłaszać najpóźniej przed rozpoczęciem 2 meczu w sezonie (chyba, że inaczej postanowi organizator). Dane nowego zawodnika (imię, nazwisko, data urodzenia) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać osobiście Organizatorowi.

25. (Okienko transferowe). W przypadku, gdy system rozgrywek polega na rozegraniu tzw. fazy zasadniczej oraz fazy mistrzowskiej zawodnicy mogą być dołączani do zespołu w przerwie między ostatnim meczem pierwszej rundy a pierwszym meczem rundy rewanżowej. Mogą to być zawodnicy nowi (nie biorący dotychczas udziału w rozgrywkach) lub grający w innym zespole zgłoszonym do rozgrywek (transfer).

26. Poza sytuacjami opisanymi w pkt. 24 i w pkt. 25 drużyna nie ma prawa zgłosić nowych zawodników do zespołu, chyba że niemożliwość dopisania skutkowałaby koniecznością wycofania drużyny z rozgrywek. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem, który może wyrazić zgodę na uzupełnienie stanu osobowego drużyny.


§3

Zasady Rozgrywek


1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej www.liga.footballarena.pl

2. Gra odbywać się będzie piłką o rozmiarze 4 (futsalową), na bramki o wymiarach 5m x 2m.

3. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i uzupełnić go jeśli taka potrzeba zaistnieje (wpisanie numeru zawodnika, poprawienie imienia itp.)

4. W przypadku gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, obowiązek ubrania znaczników spoczywa na drużynie będącej gospodarzem tego meczu (wymienionej w sprawozdaniu meczowym na pierwszym miejscu). Organizator zastrzega sobie jednak możliwość nałożenia tego obowiązku na drugą drużynę biorąc pod uwagę jej liczebność oraz kompletność ich strojów.

5. Bramkarz musi zdecydowanie wyróżniać się strojem zarówno w stosunku do swojej drużyny jak i drużyny przeciwnej. Dopuszcza się grę bramkarzy przeciwnych drużyn w strojach tego samego koloru.

6. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią, w związku z podjętymi przez niego decyzjami.

7. Jeśli któraś z drużyn nie stawiła się do rozegrania meczu, sędzia po upływie 5 min. od ustalonej godziny rozpoczęcia spotkania odgwizduje walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Wynik meczu weryfikowany jest w wysokości 5:0 dla drużyny obecnej na boisku oraz przyznaniem 3 pkt za odniesione zwycięstwo.

8. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z  protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.

9.. W sytuacjach wyjątkowych Organizator ma prawo do zmiany terminu spotkania.

10. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

11. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje:

a) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami (jeśli  dotyczy to więcej niż dwóch drużyn tworzona jest „mała tabela”, w której uwzględniane są tylko mecze między zainteresowanymi zespołami.

b) bilans bramek;

c) większa liczba strzelonych goli;

d) większa liczba zwycięstw.

12. O kolejności drużyn w grupie mistrzowskiej, przy tej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności decyduje miejsce zajęte w sezonie zasadniczym.

§4

Przepisy gry


1. Każde spotkanie trwa 2x25 minut plus czas doliczony przez sędziego. O czasie doliczonym decyduje tylko i wyłącznie arbiter danego spotkania na podstawie zdarzeń mających miejsce podczas meczu. Doliczona może zostać minuta w razie stykowego wyniku i stałego fragmentu w końcowej fazie meczu, który wydłuża „przestój” w trakcie gry.

2. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż 4 zawodników.

3. W przypadku gdy na skutek wykluczeń w danej drużynie zostanie mniej niż trzech zawodników sędzia przerywa mecz, a wynik weryfikowany jest zgodnie z Regulaminem Piłkarskiej Ligi Football Arena Business Ligue (walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny niezdekompletowanej korzystniejszy - w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany). Bramki zdobyte oraz kartki pokazane do momentu przerwania zawodów wliczają się do klasyfikacji indywidualnych. Drużyna zdekompletowana ponosi wszelkie konsekwencje przewidziane w zapisie dotyczącym przyznania walkowera.

4. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie, która znajduje się z boku boiska. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już pole gry.

5. W sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i dwuminutową karą. Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry.

6. W przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna dwuminutową karą.

7. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie i mogą być wykonywane bez gwizdka, jednak to sędzia decyduje ostatecznie czy gra wznawiana jest na gwizdek czy też bez jego użycia. O grę na gwizdek może poprosić zawodnik wykonujący stały fragment.

8. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry z rzutu wolnego wynosi 4 metry.

9. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny (bezpośredni).

10. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska lub spoza niej. Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki.

11. Rzut od bramki po aucie bramkowym wykonywany jest przez bramkarza nogą lub ręką z ziemi z obrębu pola karnego, przy czym piłka po podaniu musi opuścić pole karne. Jeżeli piłka nie opuści pola karnego rzut jest powtarzany. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub nogą. Bramkarz może zdobyć bramkę bezpośrednio z rzutu bramkowego tylko i wyłącznie przy wznowieniu nogą.

12. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów.

13. Dopuszcza się możliwość sędziowania danego spotkania przez dwóch sędziów. Organizator o tym fakcie poinformuje drużyny najpóźniej na 5 minut przed danym spotkaniem.

14. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

15. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę na drużynie przeciwnej.

16. Obowiązuje przepis o rzucie rożnym.

17. Wszystkie wznowienia gry – stałe fragmenty (poza wznowieniami przez bramkarza) tj. rzuty karne, rzuty wolne, rzuty rożne, rzuty z autu muszą odbyć się z piłki stojącej. Na wznowienie gry jest 5 sekund, w przypadku przekroczenia czasu na wznowienie gry drużyna traci piłkę.

18. Zabrania się blokowania piłki przy stałych stałych fragmentach gry. Odległość zawodników drużyny przeciwnej przy wznowieniu gry wynosi 3 metry (poza rzutem wolnym – 4 metry). Za blokowanie wybicia stałego fragmentu gry sędzia może nałożyć karę 2 minut.

19. Obowiązuje prawo korzyści.

20. Mecz (połowa) jest zakończony w momencie włączenia się syreny. Bramki strzelone w trakcie trwania syreny nie będą uznawane.


§5

Odwołania (Protesty) i Sankcje


1. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone przez kierownika drużyny w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Protesty zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane;

2. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek, która nie rozegrała przynajmniej połowy meczów, mecze dotychczas rozegrane uważa się za nieodbyte. W sytuacji kiedy z rozgrywek wycofa się drużyna, która rozegrała przynajmniej połowę spotkań, mecze rozegrane zostają zachowane, natomiast pozostałe weryfikowane są jako walkowery.

3. Gracze karani są kartkami oraz karami czasowymi. Żółta kartka oznacza 2-minutową karę po której zawodnik może wrócić do gry .Kartka czerwona oznacza 5-minutową karę i wykluczenie z meczu.

 

4. Zawodnik, który w danym meczu otrzyma drugą żółtą kartkę zostaje wykluczony z gry, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty.

5. W przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający na placu gry.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu video.

7. Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony obligatoryjnie na jeden mecz, jednakże po zapoznaniu się Organizatora rozgrywek z zaistniałą sytuacją, kara ta może zostać zwiększona lub anulowana (kara zawieszenia na jeden mecz).

8. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. uderzenie przeciwnika,) Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyny (ujemne punkty, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji, gdy wskutek zachowania osób związanych z drużyną (np. kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy rzeczy zniszczonych.

9. Walkower oznacza porażkę drużyny nim ukaranej w stosunku 0:5. Drużyna ukarana traci prawo do wszelkich rabatów udzielonych przez Organizatora w sezonie bieżącym oraz w sezonie następnym. Walkower można otrzymać za:

a) nie stawienie się drużyny na mecz w terminie wyznaczonym przez Organizatora;

b) grę nieuprawnionego zawodnika;

c) przerwanie meczu z powodu kar lub nieoczekiwanych zajść.

10. Zawodnik, który uzbiera 4 żółte kartki zostaje wykluczony z meczu następującego bezpośrednio po tym, w którym otrzymał czwartą kartkę.§6

Obowiązki Organizatora rozgrywek


1. Organizator zapewni każdej drużynie występującej w Football Arena Business Ligue:

a) rozegranie minimum 18 spotkań ligowych;

b) prowadzenie oficjalnej strony rozgrywek poprzez: uaktualnianie na bieżąco wyników spotkań, uaktualnianie tabel, statystyk, zamieszczania na stronie internetowej opisów każdego meczu, układanie terminarza, rozpatrywanie złożonych protestów;

c) tworzenie galerii foto;

d) napoje (woda);


2. Za występ w Football Arena Business League Organizator przewidział następujące nagrody:

a) każda drużyna otrzyma puchar, drużyna, która zajmie 1 miejsce otrzyma nagrodę główną.

b) każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach Football Arena Business League otrzyma pamiątkowy puchar;

c) z każdej z lig zostanie wybrany najlepszy bramkarz, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.

d) Organizator wybierze najlepszego gracza ligi, któremu przypadnie tytuł gracza MVP oraz nagroda rzeczowa.

e) Organizator nagrodzi króla strzelców danych rozgrywek


§7

Postanowienia końcowe


1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się  z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.

4. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.

5. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Football Arena Business League powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.

7. Organizator nie ubezpiecza Zawodników Football Arena Business League od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uczestnictwa w kulturze fizycznej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego.

9. W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z postanowieniami PZPN-u oraz okólnikami do tych przepisów.

10. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny z siedzibą w Szczecinie.